+48 503 401 643

Testy szczelności "Blower Door"

W firmie "LUFTHAUS energie" specjalizujemy się w wyznaczaniu poziomu szczelności powietrznej budynków. Wiemy, że jest to jeden z kolejnych, niezbędnych kroków do dalszego zmniejszania zapotrzebowania na ciepło i chłód, a tym samym do obniżenia kosztów ogrzewania i chłodzenia w budynkach. Większość spośród krajów europejskich doceniła korzyści energetyczne wynikające z badania szczelności powietrznej budynków, wprowadzając test „Blower Door” jako obowiązkowy. Istotę tego pomiaru omawiamy w naszej broszurze informacyjnej, do zapoznania się z którą serdecznie zapraszamy.

Dysponując urządzeniami „Blower Door” nasza firma wykonuje na zlecenie:

 • badanie szczelności powietrznej budynków („Blower Door Test”),
 • badanie szczelności powietrznej dużych budynków,
 • wyznaczanie współczynnika krotności wymiany powietrza budynków n50,
 • lokalizacje miejsc niekontrolowanych przecieków powietrza,
 • określanie wielkości przecieków powietrza przez wybrane elementy konstrukcyjne budynku,
 • doradztwo w zakresie rozwiązań technicznych prowadzących do uniknięcia nieszczelności w budynkach na etapie projektowania jak i podczas budowy.

Aby uzyskać oczekiwany stopień szczelności powietrznej należy zadbać o jak najwłaściwsze skonfigurowanie przegród budowlanych już w fazie projektowej, a następnie - co jest jeszcze bardziej istotne – o odpowiednią jakość ich wykonania.

„Blower Door Test” jest bezinwazyjnym pomiarem przepuszczalności powietrznej budynków metodą ciśnieniową przy użyciu wentylatora. Procedury przeprowadzania testu oraz opracowanie wyników są wykonywane w oparciu o wytyczne normy PN-EN:13829.
Głównym elementem urządzenia Blower Door jest wentylator osadzany w aluminiowej, regulowanej ramie z plandeką, który umieszcza się w miejscu okna lub drzwi zewnętrznych (jak na załączonych zdjęciach). W skład zestawu pomiarowego wchodzą ponadto: urządzenie wielofunkcyjne do pomiaru różnicy ciśnień, zestaw rurek oraz komputer. W trakcie badania pomiędzy wnętrzem a środowiskiem zewnętrznym wytwarzana jest różnica ciśnienia przez wentylator wyposażony w zestaw czujników, które umożliwiają wyznaczenie ilości powietrza przepływającego przez budynek w jednostce czasu. Wyniki pomiaru poddawane są później dalszej obróbce w specjalnym programie, gdzie odczytywana jest wartość współczynnika krotności wymiany powietrza n50.

Zasada pomiaru szczelności powietrznej (podciśnienie) Urządzenie „Blower Door” w miejscu okna Urządzenie „Blower Door” w miejscu drzwi zewnętrznych

Wg Polskiej Normy rozróżnia się dwa rodzaje pomiarów:

 • metoda A – badanie użytkowanego budynku. Zaleca się aby stan obudowy budynku odpowiadał jego stanowi podczas okresu, w którym są eksploatowane instalacje ogrzewania i klimatyzacji.
 • metoda B – badanie obudowy budynku. Wszystkie celowo wykonane otwory w obudowie budynku powinny być zamknięte lub zaślepione.

Przygotowanie budynku polega na zaślepieniu bądź zamknięciu (w zależności od metody pomiaru) wszystkich otworów technologicznych łączących budynek ze środowiskiem zewnętrznym, mający wpływ na wymianę powietrza między tymi środowiskami (otwory kominowe, wentylacyjne, przewody wodno-kanalizacyjne itp.). Wszystkie drzwi zewnętrzne oraz okna powinny być zamknięte. Wszystkie drzwi wewnętrzne powinny być otwarte. Czas przygotowania obiektu do badania zależy od jego kubatury, skomplikowania instalacji i skomplikowania bryły budynku.
Sam pomiar przebiega w sposób automatyczny (przy małych budynkach) sterowany przez komputer, na którym na bieżąco wyświetlane są wyniki w postaci wykresu. Pomiar wykonuje się zarówno dla nadciśnienia jak i podciśnienia a wyniki tych pomiarów uśrednia się. Na efekt końcowy pomiaru składają się dwie rzeczy:

 • zmierzenie rzeczywistego współczynnika krotności wymiany powietrza w budynku n50 dla różnicy ciśnień 50 Pa
 • wskazanie miejsc nieszczelności powietrznych budynku.

W pierwszym przypadku inwestor dostaje do ręki protokół pomiarowy lub certyfikat (opcjonalnie), z którego jasno wynika jaki jest poziom szczelności jego budynku. Ocena wyników pomiaru należy do inwestora, jednak do ich interpretacji przydatne są przepisy, które obowiązują od 2009 roku i określają wymaganą wartość współczynnika n50 w zależności od rodzaju wentylacji:

 • dla budynków z wentylacją grawitacyjną n50 ≤ 3 h-1
 • dla budynków z wentylacją mechaniczną n50 ≤ 1,5 h-1

W drugim przypadku inwestorowi wskazywane są miejsca przecieków powietrza przez powłokę budynku, które są przyczyną potencjalnych ubytków ciepła, miejsc powstawania zimnych stref, przewiewów, zawilgoceń oraz ognisk rozwoju grzybów. Wykrycie tych miejsc na odpowiednim etapie budowy daje możliwość ich poprawy i wyeliminowania niekorzystnych skutków ich wstępowania.

Koszt pomiarów szczelności budynku ustalany jest indywidualnie, dlatego w celu sprecyzowania wyceny osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie i przesłanie poniższej ankiety na adres mailowy biura.

Wyślij wiadomość
Dane kontaktowe:
Imię*
Nazwisko*
Firma
Adres
Telefon*
E-mail*
* Pola wymagane


Dane dotyczące budynku (wszystkie pola wymagane)
Budynek
Mieszkalny Niemieszkalny
Lokalizacja obiektu
Stan
Nowy przed wykończeniem Użytkowany
Powierzchnia użytkowa
m2
Kubatura
m3
Konstrukcja
Murowana Szkieletowa
Ilość kondygnacji
Dach
Płaski Skośny
Poddasze
Użytkowe Nieużytkowe Brak
Wentylacja
Grawitacyjna Mechaniczna Mieszana
Klimatyzacja
Tak Nie
Kominek
Tak Nie
Dodatkowe informacje
Przepisz kod z obrazka*
* Pola wymagane

 

< wróć do oferty

"LUFTHAUS energie" w rejestrze BLOWER DOOR GmbH!

Ważne

Wymagania, co do maksymalnych, dopuszczalnych wartości współczynnika n50 określone zostały w „Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”. Zgodnie z obowiązującą aktualizacją tego normatywu:

„w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz budynkach użyteczności publicznej, a także w budynkach produkcyjnych, przegrody zewnętrzne nieprzeźroczyste, złącza między przegrodami i częściami przegród oraz połączenia okien z ościeżami należy projektować i wykonywać pod kątem osiągnięcia całkowitej szczelności na przenikanie powietrza”.

W powyższym rozporządzeniu zalecane jest przeprowadzanie badań sprawdzających przepuszczalność powietrzną budynków oraz wskazane są wymagane maksymalne wartości współczynnika n50.

Wartości graniczne współczynnika przepuszczalności powietrznej n50

 • dla budynków z wentylacją grawitacyjną n50 ≤ 3 h-1
 • dla budynków z wentylacją mechaniczną n50 ≤ 1,5 h-1
 • dla budynków pasywnych n50 ≤ 0,6 h-1

Pamiętaj!

 • nadmiernie wysoki poziom nieszczelności powietrznej budynków jest przyczyną zwiększonego zapotrzebowania na ciepło i powstawania strat ciepła w okresie grzewczym, będących wynikiem przepływu do wnętrz chłodnego powietrza zewnętrznego i ucieczki powietrza ogrzanego przez miejsca, które są wynikiem błędów projektowych oraz wykonawczych!

 • nadmiernie wysoki poziom nieszczelności powietrznej budynków jest przyczyną zwiększonego zapotrzebowania na chłód w okresie letnim, będącego wynikiem przenikania do wnętrz ciepłego powietrza zewnętrznego i ucieczki powietrza schłodzonego przez miejsca, które są wynikiem błędów projektowych oraz wykonawczych!

 • redukcja przepuszczalności powietrznej budynków ma na celu ograniczenie niekontrolowanych przecieków powietrza do poziomów gwarantujących niskie zapotrzebowanie na ciepło oraz chłód, a nie do pozbawienia budynku dopływu świeżego powietrza!

 • aby uzyskać niskie koszty ogrzewania i/lub chłodzenia, dopływ świeżego powietrza do wnętrz budynków, musi odbywać się w sposób kontrolowany - wyłącznie przez zaprojektowane do tego celu instalacje wentylacyjne, a nie poprzez nieszczelności powstałe w wyniku błędów projektowych i wykonawczych!

 • wilgotne powietrze (wilgoć) powstające we wnętrzach budynków w trakcie ich użytkowania może być skutecznie usuwana jedynie przez sprawnie działający system wentylacji – nigdy skuteczności takiej nie zapewnią nieszczelności w obudowie zewnętrznej budynków, a tym bardziej nie zapewni jej fałszywie rozumiane „oddychanie ścian”!

 • pojęcie „oddychania ścian” odnosi się do problematyki poprawności budowy przegród budowlanych (ścian, stropów, dachów, itd.) pod względem zapobiegania niekorzystnym dla tych przegród zjawiskom kondensowania wilgoci w ich wnętrzu i nie ma znaczenia dla efektywnej regulacji wilgotności we wnętrzach budynków!

 • nieszczelności powietrzne budynków nie zapobiegają powstawaniu zjawisk pleśniowych (grzybów), gdyż ich faktyczną przyczyną są wady konstrukcyjne przegród budowlanych i przede wszystkim brak skutecznie działającej wentylacji!

Potencjalne miejsca nieszczelności powietrznej budynków:

 • wkładki, zamki, klamki,
 • gniazdka, kontakty, skrzynki rozdzielcze,
 • wbudowywane oprawy oświetleniowe,
 • przepusty instalacji sanitarnych przez przegrody budowlane,
 • przepusty przewodów kominowych i wentylacyjnych przez przegrody budowlane,
 • miejsca styku ram okiennych z ościeżami,
 • miejsca styku futryn drzwi zewnętrznych z ościeżami
 • parapety,
 • miejsca styku stropów ze ścianami zewnętrznymi,
 • miejsca styku folii paroszczelnej ze ścianami,
 • miejsca styku ścian zewnętrznych z dachami,
 • włazy i klapy wejściowe,
 • itp…
2010. LUFTHAUS energie Błażej Szala. Wszelkie prawa zastrzeżone.
studio graficzneprofesjonalne strony www